สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (Health Systems Research institute)
4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000

วัตถุประสงค์ความเป็นมา

วัตถุประสงค์

หลักคิด/เป้าหมายการกระจายอำนาจด้านสุขภาพแก่ประชาชน “เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีบทบาทในการจัดระบบบริการสาธารณะและการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะมิติด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรคติดต่อ และการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและถ้วนหน้า รวมถึงช่วยส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น”

ความเป็นมา