สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (Health Systems Research institute)
4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000

วัตถุประสงค์ความเป็นมา

HSIU (Health System Intelligent Unit)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)ได้สนับสนุนให้เกิดกลไกทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ให้เกิดประสิทธิภาพ บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยจัดตั้งหน่วยประมวลสถานการณ์ระบบสุขภาพ: กรณีการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยหน่วยประมวลสถานการณ์ระบบสุขภาพ: กรณีการถ่ายโอน รพ.สต.ฯ หรือ Health System Intelligent Unit (HSIU) มีบทบาทหน้าที่

  • ติดตามสถานการณ์การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ.
  • กำหนดเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน วางกลยุทธ์ให้เกิดการผลิตชุดความรู้ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ของระบบสุขภาพและนโยบายสุขภาพ
  • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สื่อสารและอภิปรายข้อมูลวิชาการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลวิชาการกับความต้องการเชิงนโยบา ยและประเด็นในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
  • สังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่ อบจ.
  • หน้าที่อื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนงานนี้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ทั้งนี้ ตามคำสั่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ 64/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน Health System Intelligent Unit (HSIU) โครงการหน่วยประมวลสถานการณ์ระบบสุขภาพ: กรณีการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด