สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (Health Systems Research institute)
4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000

สื่อสารสาธารณะ

Policy Brief

การศึกษาหน้าที่และอำนาจของ อบจ.พิษณุโลก ในเรื่องการรับถ่ายโอน รพ.สต. ให้ อบจ.พิษณุโลก กรณีศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและแก้ไขอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
- https://drive.google.com/file/d/1JB4tXZk9UjPuG1fTz8JSgqwUNewkB57b/view?usp=sharing

การประมวลสถานการณ์การถ่ายโอนภารกิจและองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มิ.ย.-พ.ย. 2565)
- https://drive.google.com/file/d/13_LSM89ElJoPLWi16OcYrVw17xrW5xSc/view?usp=sharing

การขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาระบบสุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - https://drive.google.com/file/d/1-yL7I6UPgMWs3ECiYvEK3ef4Ywn0Vuy8/view?usp=sharing